Sportsplan

5 års plan VBTK 2018 – 2023

De kommende 5 årene blir spennende for VBTK.  Vi står foran et veiskille der vi går fra å være en middels stor klubb til å bli en av Norges største tennisklubber.  Når klubben får 4 innebaner og 6 utebaner vil det fordre en større medlemsmasse og større aktivitet.  Det vil spesielt være viktig å øke aktiviteten på dag tid 07.00 – 15.00.  Økning i antall medlemmer og aktivitet vil også sette krav til klubbens organisasjon.  VBTK har igangsatt arbeidet med å profesjonalisere driften.

Dette dokumentet er ment som en plan som kan være retningsgivende for arbeidet i 5 års perioden.

Dokumentet har følgende hovedpunkter:

 1. VBTKs historie og status
 2. VBTKs filosofi og verdier
 3. Fokusområder og mål for perioden 2018 – 2023
 4. Ansvarsområder

1. VBTKs historie og status

Rykkinn Tennisklubb har siden starten i 1976 vært drevet av engasjerte nøkkelpersoner.  Dugnadsånden har alltid vært bra i klubben, men det har vært avgjørende å ha ressurspersoner som trekker i trådene slik at klubben utvikler seg.  Klubben har alltid hatt sportslige ambisjoner.  Engasjerte, motiverende og dyktige trenere har sørget for at Rykkinn TK og senere VBTK til enhver tid har hatt juniorspillere som har hevdet seg i norgestoppen.

Miljøet i klubben har alltid vært bra, særlig for de mest aktive medlemmene.

VBTK har gradvis økt både medlemstall og deltagere på tenniskurs.  Klubben har i dag en av Norges største tennisskoler og er blant de 10 – 15 største klubbene.  VBTK ble kåret til Årets Tennisklubb av NTF i 2007.

Klubben har en svært gunstig beliggenhet.  Ca 40.000 mennesker bor i nærområdet og 10-15 barneskoler gir oss muligheter som få andre klubber. Utfordringen ligger i konkurransen med andre idretts- og aktivitetstilbud.

VBTK har nådd et tak med tanke på kapasitet innendørs.  Med ca 300 deltagere på Tenniskolen, over 500 medlemmer og 50 – 100 på venteliste til kurs er tiden moden for øke kapasiteten.  En utvidelse av anlegget vil gi nye muligheter for økt aktivitet for både medlemmer, kursdeltagere og klubben som helhet.

2. VBTKs filosofi og verdier

VBTK definerer seg selv som en breddeklubb.  I det ligger også at vi gjør det vi kan for at motiverte spillere skal få så gode utviklingsmuligheter som mulig. Vi samarbeider med NTF og nærliggende klubber for å supplere treningstilbudet.

Klubben skal, i årene fremover, fortsatt definere seg som en breddeklubb.  Med et større inneanlegg vil det også bety at vi kan tilby enda bedre utviklingsmuligheter for spillere med ambisjoner.

For å finne klubbens filosofi og verdier må vi svare på noen sentrale spørsmål:

Hvem er vi?

VBTK er en inkluderende tennisklubb som har et tilbud til mennesker i alle aldre og på alle ferdighetsnivå.  Klubben har en høy sosial profil.

Hva står vi for?

VBTK har et åpent og godt sosialt miljø.  Alle medlemmer og gjester behandles med respekt. Alle som ønsker skal ha mulighet til å utvikle seg gjennom våre aktivitetstilbud.  Våre tenniskurs og aktivitetstilbud gjennomsyres av følgende verdier: Trygghet, Inkluderende, Nytenkende, Utvikling, Mestring og Anerkjennelse.

Hva vil vi?

VBTK skal være en foregangsklubb i Norsk tennis.  Innenfor klubbdrift, medlemsservice og sportslig aktivitet skal vi være nytenkende og innovative. Bredde- og mosjonisttennis vil alltid være fundamentet i klubben, men samtidig skal vi gjøre det vi kan for at motiverte spillere skal få utviklingsmuligheter.

Filosofi:                      Tennis for alle!
Verdier:                       Trygghet, Inkluderende, Nytenkende, Utvikling, Mestring og Anerkjennelse.

3. Fokusområder og mål for perioden 2018 – 2023

3.1 VBTK skal være en av Norges største og best drevne Tennisklubber

Mål 1:  Nye data- og arkivsystemer på plass i 2018
Mål 2:  Ny organisasjonsstruktur klar våren 2018
Mål 3:  Ansvarlige for områder og underkomiteer klar våren 2018
Mål 4:  Instruks for områder og komiteer klar våren 2018
Mål 5:  700 medlemmer innen 2021

 • Datasystemer som gir effektiv drift
 • Medlemsservice, webside, kommunikasjon
 • Rapportering, fakturering, kontoplan, regnskap
 • Organisasjon
 • Plan og tiltak for økning i medlemsmasse og kursdeltagere
 • Tilbud om spill på Rud med muligheter for spill på Rykkinn i juli/aug samt innendørstimer
 • Tilbud om formiddagsmedl.skap
 • Aktivitetstilbud på dagtid – barnvogntennis, drop-in tennis, veterantennis, NAV-tennis osv
 • Trenings- og aktivitetstilbud
 • Klubbmiljø
 • Turneringsaktivitet
 • Evalueringskriterier

3.2 VBTK skal ha en av Norges største og beste tennisskoler

Mål 1:  650 årlige deltagere på kurs og aktivitetstilbud innen 2021
Mål 2:  VBTK skal være en av Norges beste klubber på spillerutvikling

 • Dyktige, motiverte og inspirerende trenere
 • Faglig og pedagogisk tilpassede opplegg for kurs og trening
 • Utviklings- og progresjonsmuligheter for deltagere
 • Kurs- og aktivitetstilbud for ikke medlemmer (bedrifter, skoler osv)
 • Evalueringskriterier

 3.3 VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg

Mål 1:  Nytt anlegg ferdigstilles 2019

 • Innbydende og delikat utemiljø på og rundt anlegget
 • Innbydende og delikat innemiljø i klubbhus og tennishall
 • Vedlikeholdsplan inne- og utearealer
 • Avtale vaktmester
 • Evalueringskriterier

3.4 VBTK skal ha et godt, åpent og sundt miljø

Mål 1:  Årshjul med aktivitets-, turnerings- og miljøskapende tilbud klar høst 2018

 • Profesjonell medlemsservice
 • Tiltak for inkludering av nye medlemmer i miljø og aktivitetstilbud
 • Klubbens Visjon og Verdier gjennomsyrer alle ledd i organisasjonen
 • Jevnlige arrangement med sosial profil
 • Evalueringskriterier

3.5 VBTK skal være nytenkende og kreativ

Mål 1:  Handlingsplan klar høst 2018

 • Erfaringer fra andre idrettsklubber, organisasjoner osv
 • Kundefokusert
 • Fremtidsrettet
 • Evalueringskriterier

Last ned 5-årsplanen her.

——————————————————————

HANDLINGSPLAN VBTK
2012 – 2017

Handlingsplanen er retningsgivende for VBTK sin hovedvirksomhet kommende 5 år og er ment å være styrende for styrets arbeid. Handlingsplanen legger føringer i forhold til styrets arbeid og de aktiviteter som skal prioriteres kommende år.  Det er også beskrevet visjoner og ønsker som man håper å realisere i løpet av perioden. For å kunne nå våre mål og opprettholde stor aktivitet må flere områder prioriteres i denne perioden. Klubben går nå inn i en viktig fase der man skal videreutvikle den sportslige aktiviteten samt en utvidelse av anlegget, noe som vil medføre stor vekstpotensial for klubben samt stille større krav til styre og komiteer.

Mål

 1. VBTK skal være en av Norges ledende tennisklubber
 2. VBTK skal ha en av Norges beste tennisskoler
 3. VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg
 4. VBTK skal ha et godt, åpent, aktivt og sunt miljø
 5. VBTK skal være nytenkende
 6. VBTK skal ha et effektivt, objektivt styre med selvstendige underkomiteer

1. VBTK skal være en av Norges ledende tennisklubber
Status
VBTK har et stort oppland. Vel 40.000 mennesker bor i vårt nærområde. Det er 12-15 barne- og ungdomsskoler i nærheten av klubben. Dette legger et godt grunnlag for å kunne tilby alle årsklasser et bredt og godt tilbud dersom forholdene legges til rette for dette. Pr idag har vi 450 medlemmer og over 350 barn, unge og voksne i trening og aktivitet.
Vi skal ha tilbud til alle grupper; nybegynnere, viderekomne og konkurransespillere for både barn, ungdom og voksne. Vi skal kunne drive aktivitet som sikrer klubben både bredde og topp i nasjonal sammenheng.  Vekst utover dagens aktivitetsnivå vil dog ikke være mulig før vår ferdigprosjekterte anleggsutvidelse står klar.
Vi skal trene opp spillere som ønsker å nå høye mål dvs. være blant de beste i Norge i yngre juniorklasser. Klubben vil i denne perioden ikke ha midler til å satse ut over dette.

Tiltak

For å nå de sportslige målsettingene vil klubben legge opp til følgende organisasjon og aktiviteter:

– Hovedtrener skal ha hovedansvaret for all organisering av den sportslige aktiviteten i forbindelse med tennisskolen samt opplæring av hjelpetrenere.

– Hovedtrener skal sørge for at klubben har stor bredde og tilbud til spillere på alle nivåer noe som skaper det grunnleggende økonomiske fundamentet for klubbens drift.

– Klubben skal tilby de beste spesialtrening, oppfølging på konkurranser samt matching mot klubbens eldre spillere og trening mot likesinnede i andre klubber i Bærum.

– Hovedtrener skal organisere samarbeid med nærliggende klubber.

– Hovedtrener skal på vegne av klubben tilrettelegge for samarbeid og opplegg på anlegget på Rud/Hauger slik at klubben blir førende for aktiviteten her.

2. VBTK skal ha en av Norges beste tennisskoler
Status
Konseptet for vår tennisskole er i stadig utvikling og forbedring. I dag har vi over 300 på tennisskolen som er en av Norges største. Det er også mange på venteliste. Vi skal ta mål av oss til å kunne tilby våre medlemmer og kursdeltagere et bredt og kvalitativt konkurransedyktig tilbud som bidrar til fortsatt medlemskap og rekruttering til klubben.

Tiltak:

 • –  Vi må utdanne dedikerte og dyktige trenere. Videreutdanning av vårt trenerkorps er en viktig forutsetning for ytterligere utvikling.
 • –  Målsettingen er at flest mulig som går på kurs hos oss, melder seg på nye kurs. Dette er en parameter for å måle kvaliteten på vår aktivitet. En annen vil være deltagernes tennistekniske ferdigheter. ITN-systemet kan brukes for å måle dette. En tredje vil være antall spillere som er aktive i turneringer og en fjerde vil være disse spillernes resultater i turneringer.
 • –  Ved evaluering av vår tenniskole vil disse punktene være sentrale og det skal være et mål at vi skal score høyt på alle områder.
 • –  Klubbstyret skal vurdere hvert år – basert på hovedtreners innstilling – hvilke ekstra tiltak som man søker å gjennomføre overfor de mest aktive.
 • –  Tennisskolen skal også forsterkes gjennom aktiviteter som bygges opp på Rud anlegget og hovedtrener får et hovedansvar for å utvikle synergier mellom anlegget på Rud og på VBTK og dermed også øke inntjeningen til klubben..
 • –  Klubben skal etablere en aktiv turneringskomité som kan gjennomføre turneringer for klubben. Målsettingen er å ha minst to turneringer hvert år.3. VBTK skal ha et av Norges flotteste tennisanlegg
  Status
  Klubbens beliggenhet er i utgangspunktet flott. Vi har i dag 2 tennisbaner innendørs. Utendørs har vi 4 grusbaner samt 2 minitennisbaner og en ballvegg. Utendørsanlegget bærer preg av slitasje. Klubbhuset er meget nedslitt.Tiltak
 • –  Vi må søke å holde anlegget i en slik stand at det blir enda mer innbydende å komme dit og være der.
 • –  Banene må til enhver tid være i god stand.
 • –  Klubbhuset må de nærmeste årene rehabiliteres/ombygges eller erstattes slik at klubben får etnyttig og funksjonelt klubbhus som kan bidra til komitéarbeid, juniortreff og sosialearrangement og miljø.
 • –  Ballveggen må oppgraderes og vedlikeholdes slik at man får glede av å trene på denne.Klubben må ha en praktisk anlagt anleggskomité som bidrar til å holde anlegget på et riktignivå.
 • 4. VBTK skal ha et godt, åpent, aktivt og sunt miljø
  Status
  Klubben har nå et hyggelig, aktivt og godt miljø. Dette gjelder for både barn, ungdom og voksne. Klubbens miljø må ivaretas på en måte som gjør at det videreutvikles i takt med klubbens utvikling. Målet må være at VBTK blir en klubb man kan stikke innom for å se på tennis, spille tennis eller bare for å slå av en prat i hyggelige omgivelser.
  Den sosiale aktiviteten i klubben er god og økende.

Tiltak

 • –  Klubben må skape et inkluderende miljø som gjør at nye medlemmer føler seg velkommen. Sistnevnte må synliggjøres via hjemmesider og en hyggelig brosjyre til nye medlemmer som synliggjør de tilbudene som klubben organiserer med kontaktpersoner. Dette fordrer at man legger opp til en holdning i klubben der alle i utgangspunktet er velkomne og at spørsmål om medlemskap ikke er det første som møter en. Det bør legges opp til mulighet for gjestespill. Det bør legges opp til at foreldre til elever i tennisskolen og andre interesserte kan få prøvespille når anlegget er ledig. Interesserte skal lett få tilgang til informasjon om klubben, hvem de kan kontakte og hvordan de kan komme i gang. Nye medlemmer bør ønskes velkommen og inviteres til aktivitet for å bli kjent med andre medlemmer. Klubben bør etablere en aktiv medlemsservice.
 • –  Vi bør også legge til rette for at klubbhuset kan brukes mer av både barn, ungdom og voksne. Dette forutsetter en oppgradering av klubbhuset.
 • –  Styret skal sørge for en positiv og bærekraftig utvikling.
 • –  Klubben må ha en egen informasjon – og sosialkomité som tilrettelegger for å skape et sosialtmiljø.5. VBTK skal være nytenkende
  Status
  VBTK har en image i dag som nyskapende og med et godt miljø. Klubben er blitt lagt merke til noe ikke minst priser til klubben de siste årene er et bevis på.Tiltak
 • –  For å skape den klubben og den aktiviteten vi ønsker må vi ha evnen til å tenke nytt og utradisjonelt. Mange av våre medlemmer har erfaringer fra andre idretter og aktiviteter. Vi må legge forholdene til rette for at vi kan dra nytte av denne kompetansen.
 • –  Ved å se utenfor vår egen klubb og idrett kan vi også få impulser og ideer som kan være nyttige for oss.
 • –  Vi er i konkurranse med et mangfold av tilbud. Vi må være våkne for å utvikle klubben i en slik grad at vi er attraktive for publikum. Dette må ikke gå på bekostning av klubbens kjerneverdier og formål. Styret må bevisst bruke tid til nytenkning, ikke minst gjennom kommende samarbeid med det nye Rud prosjektet. Stikkord er samarbeid på tvers av klubber, nye sosiale og idrettslige aktiviteter, døgntennis og lignende.6. VBTK skal ha et effektivt styre med selvstendige underkomiteer
  Status
  Klubben har frem til i dag hatt et styre som har fungert tilfredsstillende, men det vil være nødvendig å arbeide mer med langsiktig fokus. Videre har det vært vanskelig å skaffe til veie nok frivillige til underkomiteer noe som har gjort at styret og hovedtrener har måttet bruke for mye tid på daglige driftsoppgaver.Tiltak
 • –  Det må utarbeides en konkret og forpliktende handlingsplan som styret samlet skal forholde seg til og som skaper kontinuitet på sikt og trygge rammevilkår for ”ansatte/trenere”.
 • –  Det skal – foruten handlingsplan – utarbeides komitéinstrukser med formålsparagraf, mandat og forpliktelser slik at de som tar ansvar for en komité vet nøyaktig hvilke arbeidsoppgaver som forventes gjennomført og hva som forventes.
 • –  Valgkomiteen skal søke å finne personer til styret som har ulik faglig bakgrunn og som ønsker å videreføre og å forsterke klubbens handlingsplan.
 • –  Iverksette rekrutteringstiltak for å få aktivisert flere medlemmer i komitéarbeid.
 • –  Det må skapes en sosial plattform mellom styret og komiteene/komitéansvarlige.Hovedarbeidsoppgaver for styretFor å gjennomføre ambisjonene i 5-årsplanen er følgende arbeidsoppgaver de som må være høyest prioritert i styrearbeidet

1. Effektivisere styrearbeidet ved å skaffe tilstrekkelig mange deltakere i komiteene. Det er viktig for klubbens langsiktige drift at det ikke drives rovdrift på de som ønsker å engasjere seg i klubben. Det må i denne sammenheng også vurderes om det bør engasjeres en administrativ leder.

 1. Påse at tenniskolen drives effektivt, med høy kvalitet og i tråd med klubbens profil. Ansvaret for dette ligger hos hovedtrener, men styret må sørge for at forholdene legges til rette både avtalemessig og administrativt.
 2. Rehabilitere eller erstatte klubbhuset.
 3. Fase inn driften av Rud-anlegget som en integrert del av aktiviteten i klubben og utnytteanlegget for å nå klubbens vekstambisjoner.
 4. Sørge for å holde anlegget på Rykkinn i god stand.
 5. Sørge for at anlegget utnyttes mest mulig effektivt i forhold til klubbens totale drift.
 6. Sikre forsvarlig økonomisk drift av klubben.

Last ned handlingsplan for 2008-2012 som PDF her.